פרסום חינם מדריך עסקים
פרסום ברשת אינדקס עסקיםאינדקס עסקים4BIZ שיווק ופרסום4BIZ שיווק ופרסוםשירותי פרסוםשירותי פרסוםחבילות פרסוםחבילות פרסוםתקנון שימושתקנון שימושצור קשר
     לחץ לחיפוש
פירסום באינטרנט, שיווק באינטרנט, שיווק ברשת
עיצוב אתרים | STG Beautiful Web Technology אינדקס עסקים בעלי מקצוע מדריך עסקים
פרסום חינם
פרסום באנרים / פירסום באנרים
  שיווק ופרסום באינטרנט
פרסום באינטרנט פרסום חינם

מבוא

 

אתר האינטרנט WWW.4BIZ.CO.IL הינו פורטל (שער כניסה) למדריכים המסווגים ולפרסומים לבתי עסק הנמצאים בו. השימוש באתר הינו חופשי, אולם הוא כפוף לתנאי שימוש אלה. תנאי השימוש באתר חלים גם על מערכת היחסים שבין המפרסמים, בין המדריכים המסווגים ובין בפרסומים אחרים שבאתר ובין הנהלת האתר.

המשתמש/ת בכניסתו לאתר מביע/ה את הסכמתו/ה המלאה לתנאי השימוש באתר על פי האמור בתנאים אלה.

משתמש/ת שקרא/ה את התנאים ואינו מסכים להם מתבקש להימנע משימוש באתר במידה והמשתמש יעשה שימוש באתר בכל זאת יהיה מנוע מלהעלות כל טענה או תביעה נגד הנהלת האתר בקשר עם שימושו באתר.

יובהר כי גם בהעדר הקשה על הכפתור "אני מסכים" כאמור, כל שימוש שהוא בשירות מעיד על הסכמתך לתנאי הרשיון.

 

תנאי שירות נוספים

 1. טופס ההזמנה מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו.
 2. תנאי השימוש יחולו הן על השירות והן על השימוש באתר ולשירותים השונים אשר מסופקים על ידו. בכל מקרה של אי הבנה ולמען הסר ספק תנאי שימוש הללו יגברו בכל הקשור לשירות.
 3. המשתמש באתר מתחייב שלא לעשות באתר שום שימוש למטרה אסורה על פי תנאי שימוש אלה או למטרה שאינה חוקית על פי דין.
 4. השימוש באתר הוא לא למטרות מסחריות אלא למטרות פרסומיות. אסור למשתמש להכניס שינויים בתכנים המצויים באתר. כן מתחייב/ת המשתמש/ת שלא להעתיק, להפיץ, לשכפל, לפרסם, לתת רשיונות, לשדר או למכור מידע בין בתמורה ובין שלא בתמורה בתכנים של האתר, כולם ו/או חלקם.
 5. השימוש באתרים אליהם מובילים הקישורים הם בהתאם לתנאי השימוש של כל אתר והנהלת האתר אינה אחראית בשום צורה שהיא על תוכנם של האתרים המקושרים.

זכויות יוצרים

 1. כל זכויות היוצרים וכל הקניינים הרוחניים באתר לרבות תוכנות, יישומים, קודי מחשב, עיצוב האתר, קבצים מכל סוג לרבות טקסטים וקבצים גרפיים, סימני מסחר וכל יתר התכנים הכלולים באתר הם קניינה של הנהלת האתר בלבד.
 2. קיים איסור על פי דין ועל פי תנאי שימוש אלו להעתיק, להציג, להפיץ, להשתמש או להעביר לשימושו של צד שלישי פרט או פריט מן האמור לעיל בלא הסכמתה מראש ובכתב של הנהלת האתר.
 3. כל הזכויות הקנייניות ו/או סימני המסחר ו/או כל חומר פרסומי המפורסם במודעות מטעם צדדיים שלישיים באתר, הם בבעלותם הבלעדית של המפרסמים או של בעלי הזכויות שהתירו למפרסמים להשתמש בהם והאיסור הנזכר לעיל בעניין הזכויות הקנייניות של הנהלת האתר חל גם על תכנים אלה.
 4. אין הנהלת האתר אחראית על השימוש של מפרסמים באתר בסימני מסחר או בקניינים רוחניים אחרים שאינם של אותם מפרסמים והאחריות לעניין זה חלה על המפרסמים בלבד.
 5. הלקוח מתחייב להימנע מכל מעשה ו/או מחדל הפוגע ו/או העלול לפגוע בזכויות הקניין הרוחני של פורטל העסקים 4biz.

שימוש בשירות

 1. לאחר הסכמתך לתנאי השימוש ולאחר התשלום המלא עבור השירות מוקנה לך רשיון שימוש בשירות לתקופת השירות, בכפוף לתנאי שימוש אלה.
 2. שימושים אסורים באתר הם שימושים שאינם מותרים בתנאי השימוש.
 3. הזכות של הלקוח היא לתקופת השירות לה הוא שילם.
 4. תקופת השירות היא לשנה אלא אם נקבע בהזמנה אחרת.

אספקת השירות, זמינות, שיבושים ושינויים בשירות

 1. פורטל העסקים 4biz ינקוט באמצעים סבירים כדי לספק ללקוחותיו ולגולשי האתר  שירות באופן רציף ונקי משיבושים ככל הניתן. עם זאת כיוון שהשירות מסופק באמצעות רשת האינטרנט, פורטל העסקים 4biz אינו יכול להבטיח כי בפועל השירות יהיה זמין בכל עת וכי לא יחולו שיבושים בשירות, אירועי כוח עליון (מלחמות, מצבי חירום, שביתות), עבודות תחזוקה ושדרוג הרשת, תקלות ושיבושים שנובעים מהתקפות אי-מיליים, וירוסים והאקרים אשר עלולים לשבש ואף להרוס את אספקתה הסדירה של שירות האינטרנט.
 2. ברגע היוודע התקלה ינקוט פורטל העסקים 4biz באמצעים סבירים על מנת לתקן את התקלות באופן היעיל והמהיר ביותר.
 3. המשתמש פוטר בזאת את הנהלת האתר מכל אחריות לשיבושים בשירות ומתוצאותיו.

סודיות

 1. פורטל העסקים 4biz ישמור בסודיות את כל התכנים של לקוחותיו למעט התכנים שהפכו לנחלת הכלל מתוקף פרסומם באתר.
 2. במידה ופורטל העסקים יצטוו לגלות את המידע אשר נמצא בידו ע"י בית המשפט ו/או הרשות להלבנת הון ו/או משטרת ישראל ו/או שירותי הביטחון הכללי ו/או רשות מוסמכת אחרת יחשוף האתר את המידע אשר נמצא בידיו לאותה רשות וזאת על מנת להגן על שמה הטוב של החברה.
 3. המשתמש נותן בזאת את הסכמתו לקבלת הודעות ו/או עדכונים בדואר אלקטרוני מאת הנהלת האתר ו/או מי מטעמה.
 4. אנו נעזרים בחברות פרסום של צד שלישי לצורך הצגת מודעות כשאתה מבקר באתר האינטרנט שלנו. ייתכן שחברות אלו משתמשות במידע (לא כולל השם, הכתובת, כתובת הדוא"ל או מספר הטלפון שלך) על הביקורים שלך באתר זה ובאתרים אחרים על מנת לספק פרסומות למוצרים ושירותים שמעניינים אותך. ‏?אם אתה מעוניין לקבל מידע נוסף בנוגע לתהליך זה, ואם ברצונך לדעת כיצד אפשר למנוע מהחברות האלו להשתמש במידע הזה, לחץ כאן

בוררות

 1. בכל מחלוקת בין הצדדים הבורר יהיה עו"ד הבקיא בתחום האינטרנט והמחשוב והוא ימונה רק בהסכמת שני הצדדים. במידה ולא תהייה הסכמה ההחלטה תהייה נתונה בידיו של יו"ר וועדת המחשוב של לשכת עורכי הדין.
 2. סעיף זה מהווה הסכם בוררות לכל דבר ועניין.

כללי

 1. המונח משתמש יפורש ככולל כל משתמש, בין ממין זכר ובין ממין נקבה, בין משתמש/ת יחיד/ה ובין משתמשים רבים/ות. השימוש בלשון זכר הנה למען הנוחיות בלבד.
 2. מנהלי האתר שומרים לעצמם הזכות לתקן תנאי שימוש אלה, לשנותם, להחליפם מפעם לפעם לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת. תנאי השימוש החדשים יחייבו את המשתמש ממועד פרסומם באתר.
 3. על הסכם יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.
 4. שיהוי של צד בעמידה כל זכויותיו לא ייחשב כויתור על זכויות המוקנות לו מכח הסכם זה או מכח כל דין.

 

שיווק באינטרנט קידום באינטרנט
פירסום בחינם פרסום בחינם
מדריך עסקים אינדקס עסקים
כל הזכויות שמורות © דינאמיק פוליש